Cottage mystery

A wealthy man lives alone in a small cottage. Being partially handicapped, he had everything delivered to his cottage. The mailman was delivering a letter one Thursday when he noticed that the front door was ajar. Through the opening he could see the man’s body lying in a pool of dried blood. When a police officer arrived he surveyed the scene. On the porch were two bottles of warm milk, Monday’s newspaper, a catalog, flyers, and unopened mail. The police officer suspects it was foul play. Who does he suspect and why?

Заможен мъж живее сам в малка вила. Тъй като мъжът е инвалид всичко нужно му се доставя вкъщи. Пощальонът доставял писмо, един четвъртък, когато забелязал, че входната врата е открехната. Надниквайки вътре, той вижда тялото на мъжа, заобиколено от локва засъхнала кръв. Когато полицаите пристигат на мястото, те много внимателно оглеждат местопрестъплението. На верандата имало две бутилки топло мляко, вестникът от понеделник, каталог, рекламни брошури и неотворена поща. Полицията подозира, че става въпрос за хладнокръвно убийство. Кого подозират и защо?

porchmilknewspaper

Copyright: Bill Brandt/http://billbrandtarchive.photoshelter.com/

 

 

The tape

A man was found dead with a cassette recorder in one hand and a gun in the other. When the police came in, they immediately pressed the play button on the cassette. He said “I have nothing else to live for. I can’t go on,” then the sound of a gunshot. After listening to the cassette tape, the police knew that it was not a suicide, but a homicide. How did they know?

Мъж е намерен мъртъв с касетофон в едната ръка и пистолет в другата.  Когато полицията пристига, те веднага натискат бутона за възпроизвеждане на запис на касетофона. Записът бил следният: “Нямам за какво повече да живея. Не мога да продължа.”, последвано от звука на изстрел от пистолет. След като чуват записа, полицаите разбират, че мъжът не се е самоубил, а е бил убит. Как го разбират?

tape-case

 

The tea

Two girls ate dinner together. They both ordered iced tea. One girl drank them very fast and had finished five in the time it took the other to drink just one. The girl who drank one died while the other survived. All of the drinks were poisoned. How did the girl who drank the most survive?

Две момичета вечерят заедно. И двете си поръчват студен чай с лед. Едното момиче е много жадно и изпива пет студени чая за времето, за което другото момиче успява да изпие едва един чай. Момичето, което изпива само един чай умира, докато другото остава живо. Всички напитки са били отровени. Как така момичето, което изпива най-много оцелява?

icedtea

(Photo: Francesco83/shutterstock)